Missionair leren van de zendingsopdrachten

Je huis gebruiken als plek waar het evangelie verkondigd kan worden… als een mini-kerk voor de verspreiding van het nieuws dat Jezus leeft. Dat is de centrale gedachte van FeelWelcome, al sinds het begin. Wij geloven dat als ieder christelijk huis zichzelf gaat zien als kerk, er veel gaat gebeuren in Nederland. Vanuit een huis, dé plek waar buurtgenoten het christelijke leven in de praktijk kunnen zien. Waar ze op een laagdrempelige in aanraking kunnen komen met het leven met Jezus, onze Heer en Verlosser.

Sta er maar eens bij stil. Je huis is hier prima geschikt voor. De gezelligheid van samen spelletjes doen of tv kijken, de goede gesprekken aan de keukentafel… In die setting van warme betrokkenheid zijn er genoeg aantrekkelijke mogelijkheden voor ontmoeting. Vanuit je eigen huis liefde en gastvrijheid laten zien, het werkt. Mensen komen nu eenmaal graag in een huis vol warmte.

Hoe komen mensen die langskomen tot geloof?
Hoe mensen dan tot geloof komen bij jou thuis? Dat antwoord vinden we door te kijken naar de vier zendingsopdrachten van de vier evangelieschrijvers. We geloven dat als God ons een opdracht geeft, hij ons ook iets vertelt over hoe we deze opdracht kunnen realiseren. Het mooie is dat elke evangelieschrijver iets anders uit deze opdracht haalde. Dat is ook een mooie les voor ons. God wil ons allemaal op een eigen en unieke manier gebruiken.

Van alle volken leerlingen van Jezus maken
Laten we daarom beginnen met de eerste evangelieschrijver: Mattheüs. De opdracht verwoord door Mattheüs is verreweg het meest bekend geworden. Blijkbaar spreekt de opdracht zoals Mattheüs die verwoordt het meest tot onze verbeelding. Mattheüs schrijft: “Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei:  “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.” (Mattheüs 28:18-20).

Onderwijzen en mensen wegwijs maken in het geloof; dat gebeurt veel. Wat minder bekend is het tweede gedeelte: het in acht nemen. Of volgens sommige Engelse vertalingen “to observe”. Dit laatste geeft richting hoe we het onderwijzen horen in te richten. Het duidt namelijk niet alleen op het bestuderen van de Bijbel en mensen die Bijbelse waarheid vertellen, maar op Zijn hele levenswandel. Niet alleen Zijn woorden moeten we overbrengen. Ook zijn karakter, houding en liefde. Mensen tot discipelen  maken betekent meer dan het overbrengen van een theorie of een reeks Bijbelteksten. Het is en blijft een complete levensverandering. Onze woorden moeten kloppen met onze daden. Dan pas hebben ze werkelijk impact.

Als onze woorden niet in lijn zijn met onze daden, krijg je een situatie die Ghandi beschrijft: “Ik geloof in het onderwijs van Christus, maar u aan de andere kant van de wereld niet. Ik lees de Bijbel getrouw en zie weinig in het christendom dat degenen die belijden te geloven, beweren te zien. De christenen zijn bovenal op zoek naar rijkdom. Hun doel is om rijk te worden ten koste van hun buren. Ze komen onder vreemdelingen om hen uit te buiten voor hun eigen bestwil en hen te bedriegen. Hun welvaart is veel belangrijker voor hen dan het leven, de vrijheid en het geluk van anderen.”

Marcus en de opdracht om te genezen en te bevrijden
De tweede zendingsopdracht is te vinden bij Marcus. Marcus schrijft in hoofdstuk 16 : 15-18: En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.”

Marcus zou zich in deze tijd al snel begeven in charismatische Pinksterkringen. Hij heeft met name van Jezus woorden dit advies onthouden: duidelijke en radicale prediking gecombineerd met bevrijding en bidden met handoplegging voor genezing. Marcus is in heel zijn evangelie nogal onder de indruk van de wonderen en tekenen. Speciaal heeft hij aandacht voor het nieuwe fenomeen dat Jezus mensen blijvend kan bevrijden van het beklemmende werk van geestelijke machten. In het Oude Testament kon David door te zingen slechts tijdelijk voor geestelijke verlichting werken bij Saul. Jezus gaat duidelijk een stap verder. En met dat mensen bevrijd of genezen worden gaan ze Jezus volgen. Marcus had dit in de praktijk gezien en licht dat er nu uit. 

En ja, bidden voor genezing bij iemand die nog niet gelooft kan een onuitwisbare indruk achterlaten op het moment dat God geneest.

Lucas en het wachten op de kracht van de Heilige Geest
De zendingsopdracht van Lucas heeft ook weer een ander accent. Lucas schrijft: “En Hij zei tegen hen: “Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en  vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuigen. En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden.” (Lucas 24:46-9)

De zendingsopdracht van Lucas lijkt op die van Marcus. Lucas legt alleen een andere nadruk. Hij heeft het minder over het komende oordeel en legt meer nadruk op de persoonlijke bekering en vergeving die daarop volgt. Daarnaast brengt hij ook nog een nieuw element ter tafel. Het wachten op de kracht van de Heilige Geest. Lucas heeft door dat evangelisatie in eigen kracht te weinig zoden aan de dijk zet.

En ja, hoe vaak vergeten wij te wachten op de kracht en/of leiding van de Heilige Geest? Helaas zijn wij al te vaak tegengekomen dat christenen anderen proberen te overtuigen van zonden, terwijl dit niet hun taak is. De Bijbel leert duidelijk dat de Heilige Geest mensen overtuigt van zonde, oordeel en gerechtigheid (Johannes 16:8). Het is belangrijk de Heilige Geest niet voor de voeten te lopen door bijvoorbeeld een pas bekeerde te vroeg en te veel te confronteren met al zijn zondige patronen. Dat is geen maatwerk en vaak liefdeloos.

De onbekende zendingsopdracht van Johannes
De laatste zendingsopdracht is het meest onbekend. Het is de zendingsopdracht die beschreven staat in Johannes 20:21-23 waar staat:Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest. Als u iemands zonden vergeeft, worden ze hem vergeven; als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend.”

Wat Johannes schrijft is baanbrekend: zending door het vrijspreken van mensen van hun zonden. Voor mij een bijzonder fenomeen waar ik maar zelden iemand over hoor. De kerk die deze zendingsopdracht zeer serieus heeft genomen is de Rooms Katholieke Kerk, alleen zij hebben hier in het verleden helaas een prijskaartje aangehangen. De aflaathandel bleek een goed middel om rijk mee te worden. En hoe triest deze dwaling ook is; blijkbaar was er veel wel behoefte aan vrijspraak.

Een veel betere toepassing van deze tekst ben ik tegen gekomen bij hen die thuis zijn in de principes van de Hemelse Rechtbank. De Hemelse Rechtbank is een gebedsconcept waarin je actief zaken aan God als rechter voorlegt. Het mandaat om mensen van hun schuld vrij te spreken werkt in die context zeer effectief en creëert geestelijk gezien ruimte.

Deze zendingsopdracht deed mij denken aan Job (Job 1:15) die ’s morgens brandoffers bracht voor zijn kinderen om te voorkomen dat ze door zonden van God af zouden bewegen. Of denk aan Danièl die plaatsvervangend om vergeving vroeg voor de zonden van zijn volk (Danièl 9:1-19).

Samengevat
Er zijn vier krachtige manieren die we als gereedschap in kunnen zetten om het evangelie te verspreiden:

  • Jezus’ leven laten zien aan mensen in woord en daad.
  • Een duidelijke boodschap van verlossing vertellen. Waar mogelijk mensen die zich geestelijk gezien niet vrij voelen een bevrijdingsgebed aanbieden. Mochten er zieken zijn,  aan hen vragen of je hen de handen op mag leggen en mag bidden voor genezing.  
  • Wachten op de leiding en kracht van de Heilige Geest om vervolgens een boodschap van vergeving over te brengen.
  • Onder leiding van God mensen vrijspreken van veroordelende aanklachten. Gedachten in die hen vertellen dat God niet van hen kan houden, gedachten dat ze niet vergeven kunnen worden, dat ze waardeloos zijn en er niet toe doen. Door plaatsvervangend vergeving te vragen en ze onder leiding van Gods Geest vrij te spreken van deze veroordelende gedachten ontstaat er geestelijk gezien weer meer ruimte en bloeien ze open om Gods liefde te ontvangen.

Wil jij meer leren over een van deze manieren? Neem dan gerust contact met ons op. We verzorgen graag toerusting en training op dit gebied.